Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

In deze Algemene Aankoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
H.ESSERS: de vennootschap die als Opdrachtgever vermeld wordt in het aankooporder
DE LEVERANCIER: de natuurlijke of rechtspersoon die aan H.ESSERS zaken levert, voor hem diensten verricht of met H.ESSERS is overeengekomen zulks te doen, alsmede diegene aan wie H.ESSERS een opdracht van andere aard heeft gegeven.
Overeenkomst: alle overeenkomsten, inclusief deze Algemene Aankoopvoorwaarden, tussen H.ESSERS en DE LEVERANCIER betreffende de aankoop van zaken en/of het afnemen van diensten door H.ESSERS van DE LEVERANCIER, almede iedere andere opdracht die DE LEVERANCIER aan H.ESSERS verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden.
Partijen: H.ESSERS en DE LEVERANCIER.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen met betrekking tot het door DE LEVERANCIER aan H.ESSERS leveren van zaken, verrichten van diensten, uitvoeren van opdrachten en verrichten van overige werkzaamheden.
2.2. Toepasselijkheid van de algemene (verkoop)voorwaarden van DE LEVERANCIER wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door DE LEVERANCIER gehanteerde voorwaarden, dan hebben onderhavige voorwaarden voorrang.
2.3. Indien de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze Algemene Aankoopvoorwaarden, dan hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.
2.4. Ingeval van afwijkingen tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Aankoopvoorwaarden en de vertaling daarvan in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend. H.ESSERS houdt zich het recht voor deze Algemene Aankoopvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De nieuwe Algemene Aankoopvoorwaarden treden onmiddellijk in werking. Ze worden op de website www.essers.com gepubliceerd.
2.5. De Overeenkomst vormt een resultaatsverbintenis waarbij DE LEVERANCIER volledig garant staat voor het resultaat.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Offertes/aanbiedingen etc. afkomstig van DE LEVERANCIER zijn bindend en onherroepelijk.
3.2. Door de afgifte van een offerte/aanbieding verklaart en erkent DE LEVERANCIER door H.ESSERS in het bezit gesteld te zijn van alle nuttige gegevens, documenten en tekeningen nodig voor de levering en in voorkomend geval, installatie van de zaken, diensten en/of installaties beantwoordend zowel aan de technische als aan de functionele eisen door H.ESSERS vooropgesteld.
3.3. DE LEVERANCIER verzaakt eraan ten opzichte van H.ESSERS wanneer ook enig gebrek in mededeling van technische en/of andere gegevens te zullen inroepen en verklaart uitdrukkelijk dat de hem meegedeelde elementen en documenten voldoende zijn om de installaties/levering uit te leveren/installeren volgens de specificaties en vereisten door H.ESSERS gesteld en de regels van goed vakmanschap.
3.4. Indien DE LEVERANCIER tijdens de uitvoering van de opdracht merkt of als deskundige zou moeten merken, dat er enige onvolledigheid zou zijn in de bedoelde gegevens, documenten, voorschriften of tekeningen, verbindt DE LEVERANCIER zich ertoe dit schriftelijk mee te delen aan H.ESSERS en bijkomende gegevens of instructies te vragen. 3.5. Een Overeenkomst komt tussen H.ESSERS en DE LEVERANCIER pas tot stand indien H.ESSERS een offerte/aanbieding van DE LEVERANCIER schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard dan wel een schriftelijke bevestiging heeft verstuurd.
3.6. Alle kosten met betrekking tot het opstellen van een offerte/aanbieding zijn voor rekening van DE LEVERANCIER.

Artikel 4. PRIJZEN, FACTUREN en BETALING

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. Overeengekomen prijzen en tarieven zijn, voor zover niet anders overeengekomen, in EURO, exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de prestatie van DE LEVERANCIER zoals doch niet beperkt tot: verpakkingskosten, kosten van arbeid, vervoer, levering, plaatsing, montage, verblijf overnachting, transport, inklaring, verzekering, enz.
4.2. DE LEVERANCIER geeft aan welk BTW -tarief van toepassing is.
4.3. H.ESSERS zal de geleverde zaken dan wel uitgevoerde diensten binnen de 60 dagen einde maand na factuurdatum betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en mits de geleverde zaken dan wel de uitgevoerde diensten zijn goedgekeurd/definitief opgeleverd en na ontvangst van alle bijbehorende documentatie waaronder de correct geadresseerde en volledige factuur.
4.4. Het niet voldoen aan de in de order vermelde of anderszins overeengekomen vereisten ten aanzien van factuurgegevens, verzendadviezen en paklijsten, alsmede het niet volledige invullen van deze documenten met alle noodzakelijke gegevens, geeft H.ESSERS het recht de betalingsverplichting aan DE LEVERANCIER op te schorten.
4.5. Betaling aan DE LEVERANCIER houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
4.6. H.ESSERS heeft steeds het recht te betalen in EURO, tegen de koers geldend op factuurdatum.
4.7. Indien DE LEVERANCIER een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is H.ESSERS bevoegd de Overeenkomst tussen H.ESSERS en DE LEVERANCIER zonder ingebrekestelling en zonder daarbij schadeplichtig te zijn, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 5: BTW REGISTRATIENUMMER

5.1. Partijen zijn verplicht elkaar hun correcte BTW registratienummer te verstrekken, evenals onmiddellijk mededeling te doen van enige wijziging daarvan.
5.2. Indien DE LEVERANCIER de onder 5.1. genoemde verplichtingen niet nakomt, zal DE LEVERANCIER aan H.ESSERS de BTW en andere bedragen vergoeden voor zover H.ESSERS die verschuldigd is als gevolg van dit niet nakomen.
5.3. Indien H.ESSERS de onder 5.1. genoemde verplichtingen niet nakomt, zal DE LEVERANCIER gerechtigd zijn de koopprijs te verhogen met de BTW en andere bedragen voor zover DE LEVERANCIER die verschuldigd zou zijn als gevolg van dit niet nakomen. In voorkomend geval is art. 4.7 van deze Algemene Aankoopvoorwaarden niet van toepassing.

Artikel 6: LEVERING VAN ZAKEN

6.1. Levering van zaken en plaatsing van installaties dient te gebeuren op de wijze, plaats en tijd zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Aankoopvoorwaarden bepaald.
6.2. Door loutere overschrijding van een levertermijn is DE LEVERANCIER in verzuim. Bij overschrijding met meer dan 13 dagen om welke reden ook, met inbegrip van overmacht, is DE LEVERANCIER aan H.ESSERS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van:

a) per begonnen week vertraging: 1% van de prijs;
b) als de vertraging maximaal 12 begonnen weken bedraagt is deze schadevergoeding beperkt tot 5% van de prijs;
c) als de vertraging meer dan 12 begonnen weken en maximaal 16 begonnen weken bedraagt is deze schadevergoedin beperkt tot 12% van de prijs;
d) als de vertraging meer dan 16 begonnen weken beloopt, kan H.ESSERS de ontbinding ex tunc van de overeenkomst van rechtswege inroepen. In dergelijk geval betaalt DE LEVERANCIER alle door H.ESSERS binnen het kader van de Overeenkomst aan hem betaalde bedragen, terug. Alle in dit artikel voorziene vergoedingen zijn van rechtswege en door het eenvoudig verstrijken van de termijnen opeisbaar zonder dat H.ESSERS tot enige verdere formaliteit en/of ingebrekestelling gehouden is. Ze brengen van rechtswege een intrest op van 10% op jaarbasis te rekenen vanaf de datum van eisbaarheid tot op de datum van de effectieve betaling. H.ESSERS heeft het recht alle krachtens dit artikel verschuldigde vergoedingen te verrekenen met alle bedragen die H.ESSERS aan DE LEVERANCIER verschuldigd is. Indien deze vergoedingen de verschuldigde bedragen zouden overtreffen, kan H.ESSERS deze bij afzonderlijke vordering van DE LEVERANCIER eisen.
6.3. Onverminderd hetgeen bepaald is in 6.2., is DE LEVERANCIER verplicht elke (on)verwachte vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk aan H.ESSERS te melden.
6.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is DE LEVERANCIER niet gerechtigd deelleveringen te doen. Indien het doen van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden onder levering mede deellevering verstaan.
6.5. DE LEVERANCIER brengt op zijn kosten, verantwoordelijkheid en risico de installaties ter plaatse. Alle schade, inclusief deze die H.ESSERS lijdt ten gevolge van laattijdige levering, voorafgaand aan en tijdens de levering is ten laste van DE LEVERANCIER. DE LEVERANCIER verzekert zijn risico en levert hiervan, op eerste verzoek van H.ESSERS, het bewijs.
6.6. DE LEVERANCIER installeert op zijn haar verantwoordelijkheid en risico de installaties ter plaatse bedrijfsklaar. Hierbij zal DE LEVERANCIER zich qua inplanting van de installaties gedragen naar de richtlijnen van H.ESSERS, zonder dat deze afbreuk doen aan de verplichting om H.ESSERS onmiddellijk, en voorafgaand aan de installatie, schriftelijk in kennis te stellen van alle mogelijke nadelige gevolgen qua bruikbaarheid (met inbegrip van de functionele bruikbaarheid) van de installaties, eventueel voortvloeiend uit of te voorzien m.b.t. de door H.ESSERS gegeven onderrichtingen.
6.7. de levering is voltooid op het moment dat de zaken door of namens H.ESSERS in ontvangst genomen zijn en door H.ESSERS schriftelijk voor akkoord is ondertekend voor aflevering. Voormelde ondertekening doet geen afbreuk aan het recht van H.ESSERS de geleverde zaken/uitgevoerde diensten op basis van art. 8 van deze Algemene Aankoopvoorwaarden af te keuren. Voorts kan DE LEVERANCIER aan voormelde ondertekening geen enkel recht ontlenen en de ondertekening staat bijgevolg (bijvoorbeeld) niet in de weg dat H.ESSERS (onder meer) zijn rechten uitoefent uit hoofde van een tekortkoming van DE LEVERANCIER.
6.8. DE LEVERANCIER is niet gerechtigd zijn leveringsverplichting op te schorten in geval H.ESSERS tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen.

Artikel 7: UITVOERING VAN DIENSTEN

7.1. De uitvoering van diensten dient te gebeuren op de wijze, plaats en tijd zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Aankoopvoorwaarden bepaald.
7.2. Door de loutere overschrijding van de overeengekomen termijn voor het verlenen van diensten is DE LEVERANCIER in verzuim.
7.3. De verlening van diensten is voltooid op het moment dat H.ESSERS schriftelijk heeft bevestigd dat de verleende diensten zijn verricht dan wel de verleende diensten heeft goedgekeurd. DE LEVERANCIERS kan aan deze bevestiging dan wel goedkeuring geen enkel recht ontlenen en de bevestiging dan wel goedkeuring staat bijgevolg (bijvoorbeeld) niet in de weg dat H.ESSERS (onder meer) zijn rechten uitoefent uit hoofde van een tekortkoming van DE LEVERANCIER.
7.4. DE LEVERANCIER kan de uitvoering van diensten enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van H.ESSERS aan derden opdragen.
7.5. DE LEVERANCIER is niet gerechtigd de uitvoering van de diensten op te schorten in geval H.ESSERS tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen.
7.6. DE LEVERANCIER verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften van H.ESSERS na te leven.

Artikel 8: OPLEVERING EN AANVAARDING

8.1. De LEVERANCIER neemt het initiatief voor de oplevering/aanvaarding. Van elke oplevering/aanvaarding, zowel voorlopige als definitieve, wordt een proces-verbaal opgesteld, ondertekend door beide partijen. Deze processen-verbaal beschrijven de gebreken door H.ESSERS weerhouden aan de installaties of haar componenten. DE LEVERANCIER zal onmiddellijk op haar risico en kosten aan de vastgestelde gebreken verhelpen.
8.2. Na de uitvoering van de nodige herstellings- en/of aanpassingswerken wordt opnieuw een proces-verbaal van voorlopige of definitieve aanvaarding opgesteld, totdat H.ESSERS zonder enig voorbehoud dit proces-verbaal ondertekent. Alle financiële verplichtingen in hoofde van H.ESSERS worden van rechtswege opgeschort tot dat ogenblik. Als na een termijn van 18 maanden na de voorlopige oplevering/aanvaarding bij H.ESSERS door DE LEVERANCIER niet verholpen is aan enig door H.ESSERS weerhouden gebrek, en de installaties niet beantwoorden aan de testen/controle zal als volgt gehandeld worden :

a. Indien de installaties niet voldoen aan de hogervermelde eisen vergoedt DE LEVERANCIER de hierdoor geleden schade of te lijden schade en herstelt/vervangt voor zijn rekening de installaties of verhelpt de gebreken tenzij H.ESSERS de voorkeur geeft aan de ontbinding ex tunc van deze overeenkomst.
b. In spoedeisende gevallen en indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat DE LEVERANCIER niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan/zal zorgen, heeft H.ESSERS het recht herstel of vervanging voor rekening van DE LEVERANCIER zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, zonder voorafgaande toestemming van DE LEVERANCIER.
8.3. Alle bepalingen zowel betreffende de voorlopige als de definitieve aanvaardingen hebben betrekking op de installaties zelf, elk van hun onderdelen als op alle hieraan verbonden computersystemen andermaal in hun geheel of in hun onderdelen te begrijpen.
8.4. De betaling door H.ESSERS verschuldigd n.a.v. de definitieve aanvaardingen zal slechts eisbaar zijn nadat DE LEVERANCIER op zijn kosten en risico verholpen heeft aan de door H.ESSERS n.a.v. de definitieve aanvaarding weerhouden gebreken en nadat H.ESSERS het op te stellen proces-verbaal van definitieve aanvaarding zonder enig voorbehoud heeft ondertekend.
8.5. Deze definitieve oplevering/aanvaarding dekt niet de verborgen gebreken.
8.6. DE LEVERANCIER zal zich nooit op een stilzwijgende aanvaarding kunnen beroepen ten overstaan van H.ESSERS zelfs niet bij ingebruikname door H.ESSERS.

Artikel 9: KEURING

9.1. H.ESSERS is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel geleverde) zaken aan een keuring te (doen) onderwerpen, dan wel te onderzoeken of geleverde diensten conform de Overeenkomst en deze Algemene Aankoopvoorwaarden zijn uitgevoerd. DE LEVERANCIER is verplicht daaraan zijn volledige medewerking te geven.
9.2. Bij afkeuring zal H.ESSERS DE LEVERANCIER daarvan in kennis stellen. H.ESSERS zal de afgekeurde zaken voor rekening en risico van DE LEVERANCIER (doen) opslaan. Indien DE LEVERANCIER niet binnen 14 dagen na kennisgeving, deze zaken heeft teruggehaald, kan H.ESSERS deze zaken zonder toestemming van DE LEVERANCIER voor diens rekening en risico aan hem terug zenden. Indien DE LEVERANCIER weigert de zaken in ontvangst te nemen, kan H.ESSERS deze zaken voor rekening en risico van DE LEVERANCIER opslaan, dan wel verkopen of vernietigen.
9.3. DE LEVERANCIER kan aan de resultaten van een keuring of onderzoek als bedoeld in art. 8.1. dan wel aan het achterwege blijven daarvan geen enkel recht ontlenen.
9.4. H.ESSERS is nooit gebonden aan enige door DE LEVERANCIER gestelde termijn voor kennisgeving van afkeuring van de geleverde zaken.

Artikel 10. ALGEMENE TECHNISCHE VEREISTEN

10.1. De door DE LEVERANCIER geplaatste installaties zullen vanaf het ogenblik van de voorlopige oplevering beantwoorden aan de bovenvermelde specificaties en algemene omschrijvingen:

a) Elke installatie, materieel of apparaat zal conform de CE normeringen zijn;
b) Alle bijkomende keuringen en andere kosten om attesten te kunnen voorleggen ivm de conformiteit aan deze wettelijke bepalingen zijn ten laste van DE LEVERANCIER;

Artikel 11. EIGENDOM EN RISICO

11.1. Bij levering van zaken gaan de eigendom en risico op H.ESSERS over op he moment van aflevering, tenzij (i) anders is overeengekomen of (ii) de zaken tijdens of na de levering door H.ESSERS werden afgekeurd (op grond van voormeld artikel 8).
11.2. Bij levering en plaatsing van installaties, gebeurt de eigendoms- en risico-overdracht door ondertekening door H.ESSERS van het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding op de plaats van levering bij H.ESSERS. Tot het ogenblik van deze ondertekening worden alle risico’s in verband met de geleverde installaties of haar onderdelen, gedragen door DE LEVERANCIER. DE LEVERANCIER zal in dit verband een verzekering afsluiten zoals boven omschreven en hiervan het bewijs aan H.ESSERS voorleggen.
11.3. DE LEVERANCIER garandeert dat de onbezwaarde eigendom van zaken wordt verkregen.
11.4. DE LEVERANCIER doet afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond van het retentierecht of het recht van terugname.
11.5. DE LEVERANCIER zorgt voor zijn rekening voor het verzekeren van de transportschade.

Artikel 12. CONFORME UITVOERING

12.1 DE LEVERANCIER is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de conforme en kwalitatieve uitvoering van de gegeven opdracht, met inbegrip van de volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die enig verband hebben met de know how die DE LEVERANCIER als installatiebouwer/uitvoerder/leverancier heeft of moet hebben en die zij niet, onvoldoende of foutief zou hebben aangewend in de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht.
12.2. In het bijzonder zal DE LEVERANCIER gezien zijn specialisatie, de door H.ESSERS vooropgestelde technische elementen aan een grondig onderzoek onderwerpen. DE LEVERANCIER is dienvolgens verantwoordelijk voor alle gevolgen die, zelfs bij uitvoering conform de door H.ESSERS verschafte technische specificaties, zouden ontstaan voor zover DE LEVERANCIER kon of moest weten dat deze een perfecte functionering van de te leveren zaken/installaties in het gedrang zouden kunnen brengen.
12.3. In functie hiervan formuleert DE LEVERANCIER uitdrukkelijk schriftelijk de nodige voorbehouden ten opzichte van H.ESSERS omtrent de technische specificaties door H.ESSERS verschaft als deze de perfecte functionering in het gedrang zouden kunnen brengen.
12.4. DE LEVERANCIER heeft de plicht de hem verschafte technische specificaties op hun bruikbaarheid en deugdelijkheid te onderzoeken, in functie van het door H.ESSERS beoogde doelstelling in gebruik van de installaties, en heeft in dit verband de meest brede informatieplicht ten overstaan van H.ESSERS. Binnen het kader van deze overeenkomst heeft de term “door H.ESSERS verschafte technische inlichtingen, onderrichtingen en specificaties” de meest brede betekenis en omvat o.m. ook de door H.ESSERS aan DE LEVERANCIER ter beschikking gestelde tekeningen.
12.5. Dit artikel geldt onverminderd het bepaalde in de algemene omschrijving van de opdracht onder ‘specificaties’.
12.6. De bepalingen van dit artikel 16 doen geen afbreuk aan de wettelijk bepaalde verantwoordelijkheden eigen aan de opdracht en de eigenheid van de opdrachtuitvoerder als leverancier.

Artikel 13. TEKENINGEN EN MATERIAALLIJSTEN.

13.1. Alle door DE LEVERANCIER opgestelde tekeningen en/of schetsen en materiaallijsten worden digitaal en in hardcopy ter beoordeling aan H.ESSERS voorgelegd. De voorlegging en de aanvaarding door H.ESSERS, geldt enkel als door DE LEVERANCIER na te leven formaliteit en doet geen enkele afbreuk aan de uitsluitende verantwoordelijkheid van DE LEVERANCIER voor deze documenten.
13.2. De aanvaarding door H.ESSERS geldt nooit als goedkeuring of aanvaarding in de juridische zin van het woord door H.ESSERS. Evenmin ontslaat ze DE LEVERANCIER van zijn volledige verantwoordelijkheid m.b.t. het ontwerp en de uitvoering van de installaties uit installatiebouw-technisch oogpunt, of deze verantwoordelijkheid op enige wijze verminderen.
13.3. De eventueel door DE LEVERANCIER voorgelegde tekeningen beantwoorden aan de wettelijke bepalingen en de hierboven vermelde vereisten.
13.4. DE LEVERANCIER voorziet in reproduceerbare tekeningen van zijn samenstellingen en details. Op deze tekeningen worden nummers en informatie gegeven voor de bestelling van vervangstukken bij de oorspronkelijke leverancier.
13.5. De oplevering omvat alle noodzakelijke AS BUILD-tekeningen, inbegrepen de algemene lay-out, samenstellingstekeningen van elk deel, alle niet standaard-delen en details.
13.6. Tekeningen worden metrisch gemeten.

Artikel 14. DOCUMENTATIE

14.1. Binnen het kader van deze overeenkomst stelt DE LEVERANCIER de volgende documenten ter beschikking:

a) Gebruikshandleiding (Nederlands + taal van de gebruiker), 2 kopijen, 1 in de originele taal
b) Operator handleiding: geplastificeerde instructiekaarten met de basisbegrippen op vermeld (Nederlands + taal van de gebruiker)
c) Preventief onderhoud instructies (Nederlands+ taal van de gebruiker) (incl. smeerplan), 2 kopijen
d) Onderhoudshandboek (Nederlands + taal van de gebruiker), 2 kopijen
e) Mechanisch: Alle samenstellingstekeningen van alle hoofdcomponenten die eventueel gedemonteerd moeten worden, voor zover deze gemaakt worden.
f) Elektrisch: Elektrische schema’s. Diagram van de bedrading. Functionele beschrijving van het volledige complex apparatus.
g) Overzicht van alle gebruikte componenten met vermelding van merk en type, in onderling overleg tussen partijen te bepalen.
h) CE-attest: Verklaring van overeenstemming met de geldende wetgeving en normering.
i) Keuringsattesten: alle nodige keuringsattesten, opgelegd door de verschillende normen en wetgeving, voor de indienststelling.

14.2. Voormelde documenten worden door DE LEVERANCIER ter beschikking gesteld uiterlijk bij de plaatsing van de installaties dan wel op het moment dat ze bekomen worden voor zover het keuringsattesten betreft, zonder dat deze bepaling afbreuk kan doen aan eventuele afwijkende bepalingen vervat in deze overeenkomst.

Artikel 15. OPLEIDING PERSONEEL

15.1. Deze overeenkomst omvat de verplichting in hoofde van DE LEVERANCIER te voorzien in de nodige scholing, opleiding en training van het personeel van H.ESSERS in het Nederlands dan wel in de taal van de gebruiker. De praktische modaliteiten van deze opleiding en training zullen partijen in onderling overleg bepalen. 15.2. Deze opleiding en/of training zal in elk geval slechts als afgesloten kunnen worden beschouwd wanneer het door H.ESSERS aangeduide personeel de installatie op effectieve en efficiënte wijze kan gebruiken en onderhouden.
15.3. Alle reis -en verblijfskosten van personeel van H.ESSERS zijn ten laste van H.ESSERS. DE LEVERANCIER geeft feedback over de kwaliteit van het personeel dat H.ESSERS in opleiding stuurt. Indien deze onvoldoende is, neemt H.ESSERS de nodige maatregelen. Als dit meer dan 3 keer na elkaar gebeurt, mag DE LEVERANCIER de extra -opleiding in regie doorrekenen aan H.ESSERS.

Artikel 16. GARANTIE

16.1. DE LEVERANCIER garandeert dat de te leveren zaken, installaties, diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat minstens dat:

(i) de zaken/installaties beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
(ii) de zaken/installaties nieuw zijn en vrij van gebreken en rechten van derden;
(iii) de zaken/installaties dan wel diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdracht/order is geplaatst dan wel de Overeenkomst is gesloten;
(iv) de diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd;
(v) de zaken/installaties dan wel diensten voldoen aan de bij of krachtens wet en/of toepasselijke regels van zelfregulering en/of door H.ESSERS gestelde eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en reclame, zowel in het land van aflevering als in het land van bestemming;
(vi) de zaken/installaties voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de handel brengt;
(vii) de zaken/installaties voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik;
(vii) de zaken/installaties voorzien en vergezeld zijn van alle door H.ESSERS verzochte documentatie, ongeacht of die documentatie door H.ESSERS is verzocht voor, tijdens of na het sluiten van de Overeenkomst;
(viii) een perfecte werking van de installaties volgens de bepalingen voor een periode beschreven in de opdracht-specificaties onder ‘garanties’. Onder de term “perfecte werking” wordt begrepen een werking beantwoordend aan de gestelde eisen. De installaties moet ten allen tijde, ook buiten de garantie periode, de gewaarborgde en vooropgestelde functionaliteiten garanderen, rekening houdend met een normale slijtage.

16.2. Gedurende de garantieperiode voert DE LEVERANCIER onmiddellijk de nodige herstellingswerken uit voor zover ze betrekking hebben op defecten in de werking van de installaties/de onderdelen ervan. Hierin zijn begrepen de defecten die het gevolg zijn van een foutieve actie van H.ESSERS of een van haar aangestelden voor zover deze foutieve actie het gevolg is van fouten in of het gebrek aan geschreven instructies in de door DE LEVERANCIER te verschaffen documentatie.
16.3. In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met DE LEVERANCIER redelijkerwijze moet worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn garantieverplichtingen, heeft H.ESSERS het recht herstel of vervanging voor rekening van DE LEVERANCIER zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat DE LEVERANCIER niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
16.4. De garantie omvat arbeid, onderdelen, reis- en verblijfkosten. (enkel van toepassing indien H.Essers een onderhoudscontract onderschreven heeft).
16.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een garantietermijn van ten minste 5 (vijf) jaren nadat de zaken zijn geleverd/definitief opgeleverd, dan wel de diensten zijn uitgevoerd.
16.6. Een overeengekomen garantietermijn begint opnieuw te lopen na aanvaarding van het uitgevoerde herstel, de vervanging of aanvulling waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn.

Artikel 17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1. Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van DE LEVERANCIER geeft H.ESSERS het recht om DE LEVERANCIER te verplichten de gehele of gedeeltelijke tekortkoming ongedaan te maken en/of de gevolgen daarvan voor rekening en risico van DE LEVERANCIER.
17.2. DE LEVERANCIER is aansprakelijke voor alle schade die door H.ESSERS, zijn personeel, onderaannemers, aangestelden, klanten of derden wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van DE LEVERANCIER en/of als gevolg van het handelen of nalaten van DE LEVERANCIER, dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van DE LEVERANCIER heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade.
17.3. DE LEVERANCIER vrijwaart H.ESSERS tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen DE LEVERANCIER en H.ESSERS gesloten Overeenkomst.
17.4. DE LEVERANCIER dient zich afdoende te verzekeren tegen de in art. 16.2 genoemde schade. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen welke op enige wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. DE LEVERANCIER zal op zijn verzekeringspolissen laten aantekenen dat eventuele uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij direct zullen gedaan worden aan degene die de schade werkelijk heeft geleden. DE LEVERANCIER zal H.ESSERS op eerste verzoek inzage geven in de betreffende polissen.
17.5. H.ESSERS is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van DE LEVERANCIER, tenzij de schade het gevolg is van opzet of zware schuld aan de zijde van enkel het leidinggevende personeel van H.ESSERS.

Artikel 18. RECALL

18.1. Indien een van de partijen bekend wordt met een gebrek in geleverde zaken, inclusief verpakkingen, dan dient deze partij de andere partij onmiddellijk daarvan te informeren, onder vermelding van:

a. het soort gebrek;
b. de getroffen zaken;
c. alle andere informatie die van belang kan zijn;

18.2. Partijen zullen vervolgens in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat de leveringen worden stopgezet, dat de voorraden van de goederen worden geblokkeerd of dat er een recall zal plaatsvinden. Enkel H.ESSERS is gerechtigd de beslissing te nemen of en welke van deze maatregelen genomen zullen worden en hoe de uitvoering ervan zal plaatsvinden. H.ESSERS zal bij deze beslissing meewegen dat zij diensten van een hoge kwaliteit verleent en daarbij een reputatie te beschermen heeft. DE LEVERANCIER dient alle redelijke medewerking te verlenen en, voor zover de aanleiding ertoe hem te verwijten is, de kosten ervan dragen, onverminderd hetgeen bepaald is in artikels 15 en 16.
18.3. DE LEVERANCIER is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.

Artikel 19: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

19.1. DE LEVERANCIER verleent aan H.ESSERS een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van mogelijke intellectuele eigendomsrechten op door DE LEVERANCIER geleverde zaken en/of diensten. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan derden waarmee H.ESSERS relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.
19.2. DE LEVERANCIER garandeert dat het gebruik van de door hem geleverde zaken of verrichte diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms)rechten van derden.
19.3. DE LEVERANCIER vrijwaart H.ESSERS tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in art. 18.2 van deze Algemene Aankoopvoorwaarden genoemde rechten en DE LEVERANCIER zal H.ESSERS alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
19.4. Voor zover door H.ESSERS aan DE LEVERANCIER hulpmiddelen worden verstrekt ten aanzien waarvan H.ESSERS een recht van intellectuele eigendom heeft, erkent DE LEVERANCIER dat H.ESSERS te allen tijde de eigenaar hiervan is en zal blijven en dat DE LEVERANCIER ten aanzien hiervan of ten aanzien van elementen en/of componenten ervan geen enkele intellectueel eigendomsrecht of titel zal verkrijgen. Hetzelfde geldt voor het concept van de levering/installatie en alle hieraan verbonden technische gegevens, met inbegrip van doch zonder beperking tot deze vervat in de Overeenkomst, de eraan gehechte bijlagen en eventueel door H.ESSERS later ter beschikking gesteld van DE LEVERANCIER. DE LEVERANCIER verbindt zich ertoe geen enkele van deze elementen ter kennis te brengen van enige derde. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt als derde aanzien iedere persoon waarvan de tussenkomst voor de uitvoering van deze overeenkomst niet rechtstreeks nuttig of noodzakelijk is en die niet dezelfde geheimhoudingsplicht heeft onderschreven.
19.5. DE LEVERANCIER zal alle in dit artikel bedoelde hulpmiddelen voor zijn rekening en risico beheren en in goede staat houden. Hij zal deze niet gebruiken voor, of laten gebruiken door, derden tenzij daartoe voorafgaand schriftelijk gemachtigd door H.ESSERS.
19.6. De tekeningen die H.ESSERS ter beschikking van DE LEVERANCIER heeft gesteld in het kader van de samenwerking tussen partijen conform deze overeenkomst, blijven exclusief eigendom van H.ESSERS en zullen door DE LEVERANCIER niet aan derden ter kennis of inzage worden gebracht.
19.7. Elke inbreuk, door H.ESSERS bewezen, door DE LEVERANCIER op de bepalingen van dit artikel gepleegd, zal van rechtswege aanleiding geven tot betaling door DE LEVERANCIER aan H.ESSERS van een forfaitaire schadevergoeding die partijen, in toepassing van de desbetreffende bepaling van het burgerlijk wetboek, bepalen op 12.500 € onverminderd het recht van H.ESSERS om een grotere vergoeding te eisen in geval van bewezen grotere schade en dit zonder afbreuk te doen aan andere wettelijke verhaalsmogelijkheden.
19.8. Indien DE LEVERANCIER in het kader van de Overeenkomst zaken ontwikkelt voor H.ESSERS, dan komen eventueel daarop in te roepen rechten van intellectuele eigendom exclusief toe aan H.ESSERS. Een eventuele vergoeding hiervoor wordt geacht te zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs van de zaken. Waar nodig, zal DE LEVERANCIER alle medewerking verlenen aan de totstandkoming of overdracht aan H.ESSERS van deze rechten.

Artikel 20: OVERMACHT

Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat partijen over en weer enige schadevergoeding verschuldigd zijn. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan veertien (14) dagen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van DE LEVERANCIER wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door DE LEVERANCIER ingeschakelde derden, vervoersproblemen, uitval van hulpmateriaal, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij DE LEVERANCIER of door hem ingeschakelde derden of overheidsmaatregelen ten laste van DE LEVERANCIER.

Artikel 21: GEHEIMHOUDING

21.1. DE LEVERANCIER erkent in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst in het bezit te kunnen komen van vertrouwelijke informatie van H.ESSERS. Deze vertrouwelijke informatie blijft de exclusieve eigendom van H.ESSERS en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, aan een derde worden verstrekt of anderszins worden gebruikt voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst.
21.2. Tevens zal DE LEVERANCIER zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van H.ESSERS geen informatie over haar relatie met H.ESSERS verschaffen aan enig derde.
21.3. DE LEVERANCIER is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in art. 20.1. op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. DE LEVERANCIER garandeert dat deze werknemers/derden niet in strijd handelen met de geheimhoudingsplicht.

Artikel 22: ONTBINDING

22.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft H.ESSERS het recht op elk moment de overeenkomst eenzijdig te beëindigen mits betaling van de reeds (op)geleverde en aanvaarde goederen en/of prestaties.
22.2. H.ESSERS is bevoegd naar zijn keuze de uitvoering van alle overeenkomsten tussen partijen, waaronder de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk op te schorten of deze overeenkomsten, waaronder de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat H.ESSERS gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van:

(a) een tekortkoming door DE LEVERANCIER in de nakoming van (één van) zijn/de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarmee samenhangen;
(b) een procedure van gerechtelijke reorganisatie of faillietverklaring van DE LEVERANCIER;
(c) onder curatelestelling of onder bewindstelling van DE LEVERANCIER;
(d) verkoop, change of control of beëindiging van de onderneming van DE LEVERANCIER;
(e) intrekking van vergunningen van DE LEVERANCIER die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
(f) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van DE LEVERANCIER;
(g) derdenbeslag onder H.ESSERS ten laste van DE LEVERANCIER;

22.3. Alle vorderingen die H.ESSERS in de hierboven in art. 21.2. genoemde gevallen op DE LEVERANCIER mocht hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 23: VERREKENING

H.ESSERS is bevoegd om bedragen die zij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan DE LEVERANCIER of andere tot dezelfde groep als DE LEVERANCIER behorende vennootschappen, te verrekenen met bedragen die H.ESSERS of andere tot de groep H.ESSERS behorende vennootschappen, uit welken hoofde ook, te vorderen hebben van DE LEVERANCIER of andere tot dezelfde groep als DE LEVERANCIER behorende vennootschappen. Partijen vrijwaren elkaar en elkaars groepsmaatschappijen voor aanspraken tot nakoming van betaling van bedragen die op grond van dit artikel zijn verrekend.

Artikel 24: WETGEVING

24.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
24.2. DE LEVERANCIER voert de werken uit volgens de regels van de kunst, met inachtname van alle toepasselijke wet- en regelgeving evenals de te nemen veiligheidsmaatregelen, voorgeschreven o.a. in de algemene welzijnswet (Codex en ARAB).
24.3. Indien er volgens DE LEVERANCIER, in het kader en naar de aard van de opdracht, informatie nodig is betreffende de veiligheidsvoorschriften en de risicoanalyse, van toepassing op de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd, moet deze informatie voorafgaandelijk door DE LEVERANCIER worden opgevraagd bij de verantwoordelijke van H.ESSERS. Voor informatie betreffende deze veiligheidsvoorschriften en risicoanalyse kan er door DE LEVERANCIER contact opgenomen worden met de heer Guido VANHOVE, preventieadviseur, tel. +32 (0)89 32 33 89, email: guido.vanhove@essers.com. Info is ook te raadplegen op: http://www.essers.com/wp-content/uploads/2017/02/werkenmet3.pdf

24.4. In het kader van de AEO certificering van H.ESSERS dient DE LEVERANCIERS te voldoen aan de bepalingen van art. 14 duodecies § 1 punt e) van de toepassingsbepalingen van het Communautair Douanewetboek evenals aan de voorwaarden van de algemene toelichting AEO vermeld in punt 5.10.1 en 5.10.3. Dit houdt in dat u een AEO conforme tewerkstellings- en personeelspolitiek voert voor zowel vaste als tijdelijke personeelsleden (i.e. het uitvoeren van een referentiecheck bij twijfel).
24.5. DE LEVERANCIER is als uitvoerder van de werken te allen tijde uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inbreuken op van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 25. RECHTSMACHT

Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.